Animert presentasjon for Viken fylkeskommune | Hvordan jobbe bærekraftig i fylkeskommunen?

Hvordan jobbe bærekraftig i fylkeskommunen?

Animert presentasjon for Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune vil fremme en balansert og bærekraftig utvikling i by og bygd, og bidra til at verden når FNs bærekraftsmål innen 2030. Får å få til det må alt som skjer i Viken på en eller annen måte bidra til å oppfylle ett eller flere av bærekraftsmålene. Men hvordan får du den enkelte ansatte i fylkeskommunen til å se sammenhengen mellom egen jobb og en global bærekraftig utvikling?

Utfordring

FNs bærekraftsmål er en felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Skal målene nås, må alt fra enkeltindivider, virksomheter, kommuner, regioner og nasjoner jobbe sammen for å nå målene. For ansatte i Viken kan det være vanskelig å se sammenhengen mellom egen jobb og FNs 17 bærekraftsmål. Da trengs det egnede metoder og verktøyfor samarbeid på tvers av virksomheter og fagområder. Oppgaven vi skulle løse for Viken fylkeskommune var å lage en presentasjon som forklarte ansatte i kommunen nødvendigheten av helhetlig bruk av virkemidler innad i kommunen; hele tiden med FNs bærekraftsmål som grunnlag for ambisjonene og målsettingene. Bærekraftsmålene er et premiss for prosesser og innhold i strategiske og tematiske planer, handlingsprogram og virksomhetsplaner. Virkemidlene skal bidra til samspill og samskaping på tvers av kommunegrenser, forvaltingsnivåer og sektorer.

Løsning

Fete Typer utarbeidet manus og idé og animerte en presentasjon til bruk internt i fylkeskommunen. Den illustrerer hvor viktig det er å samarbeide og ha de riktige verktøyene dersom man skal nå de store målene.

Visning av gammel by uten utvikling
Viser en by der tverrfaglig samarbeid er i fokus
Detaljer fra illustrasjon
Detaljer fra illustrasjon
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%